جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تداوم دخالت‌های آشکار آمریکا در امور داخلی دیگر کشورها، بار دیگر از آشوب‌ها در ایران حمایت کرد .