جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا معتقد است روابط ایلان ماسک، رئیس توییتر با سایر کشورها قابل بررسی است.