جمهوری آذربایجان از عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد خواست تا فوراً به ارمنستان دستور دهد به مین گذاری و تعبیه تله‌های انفجاری در خاک جمهوری آذربایجان پایان دهد و نقاط مین‌ گذاری فبلی را نیز اعلام کند.