انجمن بانک های لبنان، امروز(جمعه) اعلام کرد که بانک ها از روز دوشنبه آینده به سبب افزایش نگرش های مضر و پوپولیستی به ضرر اقتصاد دست به اعتصاب خواهد زد.