ناآرامی های هفته گذشته در قزاقستان با افزایش قیمت سوخت آغاز شد اما بلافاصله نورسلطان نظربایف هدف خشم عمومی قرار گرفت.