طبق آمار یک سازمان غیردولتی روس، بیش از ۱۴۰۰ تن در جریان اعتراضات در حمایت از ناوالنی در سراسر روسیه بازداشت شدند.