دادگاهی در جنوب روسیه مجوز بازداشت یک فیزیکدان به ظن خیانت به کشور را صادر کرد جایی که گفته می‌شود وی مظنون به تحویل اطلاعات محرمانه به چین است.