منابع اپوزسیون سعودی از بازداشت گسترده حامیان ولیعهد پیشین سعودی خبر دادند.