مردی مجهز به ۴۹ قبضه سلاح به ظن تلاش برای بمب گذاری در دفتر توئیتر و ترور فرماندار کالیفرنیا، بازداشت شد.