پلیس بلژیک معاون رئیس پارلمان اروپا را به دلیل اتهامش به فساد مرتبط با پرونده قطر بازداشت کرد.