عامل اهانت به تصویر سردار سلیمانی در غره توسط جنبش حماس بازداشت شد.