مقامات فدرال آمریکا از بازداشت زنی خبر دادند که قصد داشت در یورش ۱۷ دی ماه به کنگره این کشور به سَر رئیس مجلس نمایندگان شلیک کند.