منابع مختلف از بازداشت دو جوان بحرینی توسط نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه خبر دادند.