غاده عون که قاضی تحقیق در دادگاه منطقه جبل لبنان است، چند ساعت از رجا سلامه بازجویی و سپس وی را بازداشت کرد.