نیروهای طالبان یک استاد دانشگاه را به دلیل سخنان انتقاد آمیز خود بازداشت کرده اند. این بازداشت با اعتراضات زیادی روبه رو شده است.