تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد که چگونه طغیان رودخانه سند بخشی از این ایالت را به دریاچه‌ای به عرض ۱۰۰ کیلومتر تبدیل کرده است.