سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «بدیهی است این رفع تحریم ها باید موثر بوده و مورد راستی آزمایی توسط ایران قرار گیرد.»