مرحله جدید بحران اوکراین پیامدهای جهانی خواهد داشت. برای برخی، هزینه های کوتاه مدت و میان مدت و هزینه های بسیار قابل توجهی به همراه خواهد داشت. با این حال، برای بسیاری، فرصت هایی برای افزایش نفوذ در دراز مدت ایجاد می کند.