«ایاد علاوی» رئیس ائتلاف الوطنیه عراق گفت: امروز ما با دو گزینه روبرو هستیم و آن دو گزینه، تعویق انتخابات یا تحریم آن است، مگر اینکه فضای مناسبی ایجاد شود که شفافیت آن را قابل قبول گرداند.