شرکت روسی ساخالین انرژی Sakhalin Energy اعلام کرد که به طور رسمی عملیات مربوط به پروژه ساخالین۲ را آغاز کرده است.