شفقنا- مسلمانان اویغور مقیم ترکیه از مقامات چینی شکایت کردند.