رئیس جمهور اوکراین دستور تحریم یازده سازمان و شرکت روسی را صادر کرد.