اوکراین می‌گوید: صد‌ها پرونده مربوط به خیانت دارد که درحال رسیدگی به آن‌ها است.