جورجیا ملونی به عنوان اولین نخست‌وزیر زن ایتالیا از راست افراطی‌ به طو رسمی مامور تشکیل کابینه شد.