مقامات چینی می‌گویند اولین مورد از سویه اومیکرون کرونا را در پکن شناسایی کرده‌اند.