رییس تیم مذاکره کننده روسیه با اشاره به اینکه پنج ثانیه تا خط پایان فاصله داریم، گفت: عدم حضور مذاکره کنندگان ارشد اروپایی برایم عجیب بود، چون که مذاکرات ادامه دارد و حضور آنها می توانست مفید باشد.