نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین ادعا‌ها درخصوص نقش روسیه در ایجاد وقفه در احیای برجام را تکذیب کرد.