اولیانوف: قرار است دو گروه کارشناسی در وین به طور جداگانه روی رفع تحریم های ضد ایرانی و گام های هسته ای ایران برای بازگشت به تعهداتش در برجام کار کند.