– نماینده روسیه در مذاکرات وین اعلام کرد: نمایندگان حاضر در مذاکرات وین به تدوین بخش مهمی از متن پایانی مذاکرات ادامه دادند.