بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی با استقبال از بیماران مخالفند چراکه منابعی برای معالجه ندارند.