در صورت تشدید بحران اوکراین و اعمال تحریم‌های شدید آمریکا علیه روسیه، به طور قطع راه افزایش تجارت، همکاری انرژی و فروش نظامی روسیه به ایران حتی با وجود باقی ماندن تحریم‌های آمریکا علیه تهران، باز خواهد ماند.