دیلی میل از اوج گرفتن مجدد ویروس کرونا در انگلیس این بار با کرونای هندی خبر داد.