مرآه الجزیره نوشت: «سعد الفقیه» شخصیت سرشناس معارض سعودی که در خارج از کشور زندگی می کند، در سخنانی به شیعیان این کشور اهانت کرد.