مسئول اسکان مجدد افغان‌ها در بریتانیا از آغاز برنامه پذیرش ۲۰ هزار پناهجوی افغان در مدت پنج سال آینده در این کشور خبر داد.