هنوز قاتلان برخی قتل‌های اخیر در انگلیس دستگیر نشده اند که تجاوز به یک دختر و قتل او جامعه انگلیس را در شوکی دیگر فروبرد.