«جیمز کلیورلی« وزیر دولت انگیس در امور خاورمیانه و شمال آفریقا از فلسطینی ها خواست حملات موشکی به اسرائیل را متوقف کنند.