فعالان حقوق بشری می‌گویند که انگلیس با وجود انتقاد‌های گسترده همچنان به فروش سلاح به عربستان سعودی ادامه می‌دهد.