پادشاه مالزی، انور ابراهیم را به سمت نخست وزیری مالزی منصوب کرد.