در حادثه برخورد خودروی کمیسیون انتخاباتی نیجر با مین، ۱۰ نفر کشته و زخمی شدند