منابع محلی از انفجار در استان سلمانیه عراق خبر دادند.