معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، آمریکا به درون یک سیاست خارجی بی‌ثبات لغزیده است و اعتبار جهانی آمریکا تقلیل یافته است.