رئیس جمهور تونس پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را در روزنامه رسمی منتشر کرد.