امیر کویت در دیدار با نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که موضعگیری کشورش در حمایت از مساله عادلانه فلسطین ثابت است.