امیر قطر برای اولین بار بعد از آشتی این کشور با عربستان سعودی با، ولیعهد این کشور تلفنی گفتگو کرد.