شرکت اسرائیلی البیت قراردادی به ارزش ۵۳ میلیون دلار را با نیروی هوایی امارات امضا کرد.