امارات گزارشات منتشر شده درباره جاسوسی از برخی از کشور‌ها از طریق برنامه اسرائیلی پگاسوس را تکذیب کرد.