پایگاه خبری المانیتور در گزارشی درباره مزایای عضویت ایران در بریکس تاکید کرد که ورود این کشور به گروه بریکس به علت داشتن ذخایر نفتی و گازی عظیم، به ارزش این گروه اقتصادی خواهد افزود.