رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت که تاکنون هیچ طرحی برای صلح از سوی کشور‌ها به دولت صنعاء ارائه نشده است.