نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه لبنان به دعوت «میشل عون» از وی برای حضور در کاخ بعبدا واکنش نشان داد.