سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تازه‌گی گفته است که «افغانستان به مرکز ترانزیت مبدل می‌شود.»